Privacy en discretie

Als Lid van de NVPA en ingeschreven als Registertherapeut in het RBCZ register houd ik mij aan de geldende gedragscode en bescherming van privacy. Ik ben onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire zorg.
Verder ben ik gehouden aan de WGBO- de wet op de behandelovereenkomst-en ook in dat kader verplicht om een dossier bij te houden.
Het dossier is allereerst noodzakelijk voor een goede behandeling. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling van belang zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht( beroepsgeheim).
Daarnaast doe ik mijn best uw privacy te waarborgen door:
– Zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
– Ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen nog voor de volgende doelen worden gebruikt:
– Het informeren van andere zorgverleners/derden. Dit echter alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor geanonimiseerd gebruik voor intercollegiale consultatie/supervisie.
– Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven conform de WGBO 15 jaar bewaard.

Op de factuur staan , voor zover relevant, de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u bij de verzekeraar kunt declareren:
– Naam , adres, postcode en woonplaats
– Geboortedatum
– Datum behandeling
– Korte omschrijving; Psychosociaal consult/complementaire zorg
– De kosten

Gegegevens via het contact formulier.

De gegevens verkregen via de website worden uitsluitend gebruikt voor ( mogelijke) behandeling en het verstrekken van informatie over EFT.
Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Coaching

Wanneer u bij mij in coaching bent hanteer ik dezelfde regels om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen.

© 2024 EFT Den Haag | Hosted by Yocto